Onze rechtsdomeinen omvatten onder meer strafrecht, per­so­nen- en fa­mi­lierecht, erf­recht, handelsrecht en fi­nan­­cieel recht, bouw­recht, huurrecht, me­dia­­­recht, verzeke­rings- en aan­spra­­ke­lijkheidsrecht, con­­trac­­ten­­recht, ven­noot­­­schaps­recht.

Bijzondere materies

AD­VO­CANT biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Het kantoor richt zich in eerste instantie tot adviesverlening naar particulieren en bedrijven.  In de mate dat de partijen toch in een conflictsituatie verzeild raken, tracht AD­VO­CANT in eerste instantie te bemiddelen tussen de verschillende partijen en even­tu­eel een dading af te sluiten. Is de situatie totaal verzuurd, dan bie­den wij u de nodige bijstand in het voeren van een procedure.

Rechtsdomeinen die aan bod ko­men, zijn onder meer strafrecht, per­so­nen- en fa­mi­lierecht, erf­recht, handelsrecht en fi­nan­­cieel recht, aan­nemingsrecht en bouw­recht, huurrecht met inbegrip van han­dels­huur, zakenrecht (alles aan­gaan­de onroe­rend goed), me­dia­­­recht, verzeke­rings- en aan­spra­­ke­lijkheidsrecht, con­­trac­­ten­­recht, ven­noot­­­schaps­recht.

Inzake strafrecht biedt AD­VO­CANT in eerste instantie informatie over de wild­groei aan straf­rech­te­lijk be­teu­gelde normen (o.m. wit­was, finan­cieel strafrecht, sociaal straf­recht, milieu e.d.). We onder­han­de­len ter voorkoming van strafvervolging, maar beschikken ook over de nodige expertise om ons cliënteel bij te staan in procedures voor de rechtbank, zo­wel in hoedanigheid van verdachte dan wel als schadelijder.

Inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht begeleidt AD­VO­CANT zijn cliënteel bij onderhandelingen met verzekeraars of expertises en adviseert of procedeert bij betwistingen over de omvang van al dan niet lichamelijke materiële of morele schade.
Inzake contractenrecht biedt AD­VO­CANT de nodige expertise bij de redactie van bijzondere overeenkomsten, zoals o.m. koop, (handels)huur, aanneming…. , waarbij de rechten én plichten van de verschillende partijen nauwkeurig worden opgenomen.  Ook gespecialiseerde materies aan­gaande vast­goed­struc­turen be­horen tot de expertise van het kant­oor

Zowel particulieren als bedrij­ven wor­den geconfron­teerd met niet be­taalde facturen of andere na­la­tige contract­par­tijen. AD­VO­CANT zorgt voor in­­casso op maat en ont­wik­kelt voor u een efficiënt de­­bi­teurenbeleid.

Bij conflictsituaties tussen aan­deel­hou­ders en bestuurders van ven­noot­schappen of in­zake bestuur­ders­aansprakelijkheid of mis­bruik van vennootschapsgoederen ver­leent AD­VO­CANT advies en staat on­der­ne­­mingen en particulieren bij om hun rech­ten te vrijwaren. Wanneer niet meer kan worden onderhandeld en procederen de enige uitweg is, staan wij u bij met de nodige expertise, gegroeid uit een jarenlange praktijk.

In het kader van vermogensplanning kan de vennoot­schaps­wet­geving vaak een be­scherming van vermogen bie­den, die niet via andere rechts­takken kan verkregen worden.  Het uitwerken van aangepaste sta­tuten, aandeel­hou­ders­overeenkomsten, fa­mi­liale charters, het op­richten van maat­schappen, stich­tingen, … zijn vehikels die een fa­mi­lie kan hanteren om het ver­mo­gen fa­mi­liaal te houden en de familiale vre­de te be­waren.

In het kader van echtscheidingen tracht AD­VO­CANT in eerste in­stantie te be­mid­de­­len om op een correcte wijze tot een over­­een­komst te komen en een vecht­sche­iding te vermijden.

Maar AD­VO­CANT staat u ook bij wan­neer er moet gepro­ce­deerd worden om zo snel mogelijk maatregelen te beko­men i.v.m. omgangsrecht met de kin­de­ren, ali­men­tatie enz..

De complexiteit van de nieuwe samen­le­vingsvormen met de talrijke nieuw sa­men­ge­stel­de ge­­zin­nen maakt het nood­za­kelijk om duidelijke afspraken con­trac­tueel of testamentair vast te leggen. Af­han­kelijk of de te beschermen personen de kinderen of de langstlevende partner zijn, zal maatwerk noodzakelijk zijn.

De talrijke varianten inzake nieuw sa­mengestelde gezinnen en andere sa­men­­­­levingsvormen maken het de wet­ge­ver onmogelijk om voor alle situaties in een pasklare oplossing te voorzien, zo­dat er­varing en vindingrijkheid vereist zijn om tot een duurzame re­geling te komen die vol­doende veilig in goed doordachte over­eenkomsten zit veran­kerd.

In het kader van de bescherming van per­so­nen met een han­di­cap, kan AD­VO­CANT u bij­staan inzake voorlopige bewind­voering en ver­leng­de minderjarigheid.

In het kader van vermogensplanning adviseert AD­VO­CANT de cliën­ten in het structureren, het beheren en overdragen van ver­mo­gen naar volgende generaties.

Het begeleiden van cliënteel in het formuleren van hun doelstellingen om de familiale vrede te bewaren, zal bepalend zijn over hoe het ver­mogen bur­ger­rech­telijk kan georganiseerd wor­den.  Vervolgens zal nagegaan wor­den hoe dit fiscaal kan geoptimaliseerd worden.

Een jarenlange er­va­ring in procesvoering plaatst AD­VO­CANT in de mogelijkheid bij de re­dactie van overeenkomsten te anti­ci­pe­ren op si­tuaties die bij anderen tot problemen heb­ben ge­leid en stelt ons in staat ons cliënteel voor een proces te behoeden. Een advocaat, beter vroeg dan laat.


Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes