ADVOCANT maakt het verschil door een uitgebreide kennis en expertise te combineren met heldere communicatie. Zo garanderen wij inzet met vol engagement voor uw zaak in verschillende bijzondere materies.

Kennis & expertise

AD­VO­CANT is een groepering van advoca­ten ont­staan uit in­di­vi­dueel wer­ken­de praktijken die zich in 1992 tot een advo­catenas­so­ciatie heb­ben vere­nigd om aan hun cliënteel een zo breed mo­gelij­ke service te kun­­nen blijven bieden over de ver­schillende deel­ge­bie­den van het recht heen.

De steeds maar toenemende reguleringsdrang van de over­heid dwingt de advo­ca­tuur tot spe­cia­li­sa­tie, die even­wel niet publiek ge­af­ficheerd mag wor­den omdat spe­cia­li­sa­ties in juridische deeldo­mei­nen nog steeds niet of­ficieel erkend zijn.

Daarom groe­peert AD­VO­CANT advoca­ten die elk bin­nen hun ei­gen in­ter­esse­sfeer een spe­­cia­lis­tische ken­­nis hebben op­ge­bouwd, waar­­­­door het kantoor in staat is in de meeste deel­ge­bie­den van het recht een hoogstaande en kwali­teits­vol­le diens­tverlening te ga­­ran­de­ren.

Omgekeerd leidt specialisatie al snel tot ni­che­vor­­ming, door­­dat de prak­tijkjurist, die alleen maar zijn deeldomein van het recht bewaakt, van de ande­re rechts­ma­te­ries ver­vreemdt en daar­door vaak niet meer in staat is voor­deel te ha­len uit evo­lu­ties die zich binnen an­dere rechts­do­­meinen vol­trek­ken.

Binnen AD­VO­CANT wordt deze nichevorming ver­hin­derd door de con­­­­ti­nue idee­ën­uitwisseling die da­ge­lijks plaats­vindt. Alleen binnen dit soort inter­ac­tie­ve samen­wer­kings­­vormen kan op een crea­tie­ve manier gebruik worden gemaakt van specialistisch doorge­dre­­­ven kennis.

De ven­­noten hebben hun respec­tie­ve dis­ci­pli­nes zo op elkaar afgestemd dat slechts in uitzon­derlijke gevallen op externe ex­per­ti­se be­roep moet worden gedaan.

In de zeldzame gevallen waarin binnen de groep zelf geen duur­zame ver­trouwd­heid met de te be­han­de­len ma­terie be­staat, zorgt AD­VO­CANT voor een sa­men­werking met de meest com­petente spe­cialisten in de te behan­de­len problematiek.

AD­VO­CANT is ondertussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde bin­nen de Antwer­p­se advocatuur, met een vaste staf advo­ca­ten, die door de jaren heen niet a­lleen een uitgebreide private rechts­bibli­o­theek maar ook een ei­gen knowhow heeft op­ge­bouwd, die permanent voor el­ke me­de­­werker ter beschikking staat.

De vennoten en medewerkers van AD­VO­CANT hebben zich te­genover el­kaar ver­bon­den tot een perma­nen­te actuali­se­ring van hun ju­ri­­di­sche on­derlegd­heid. Vele niet aan het cliënteel aan­­­re­ken­ba­re uren wor­­­­den daarin ge­ïn­ves­teerd.

Om ons cliën­teel de dienst­ver­­le­ning te kun­­nen geven die het ver­­­wacht, in­ves­te­ren wij elke dag op­nieuw in ken­­­nis. Want ken­­­nis en ex­per­tise zijn ons uit­hang­bord.

ExpertiseMeerdere leden van AD­VO­CANT hebben leidinggevende functies waargenomen zowel in de Orde van advocaten te Antwerpen als in de Orde van Vlaamse balies, waar alle Vlaamse advocaten deel van uitmaken.


Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes